VOORGESCHIEDENIS

In 1998 hebben vijf ouderparen het initiatief genomen om een kleinschalig woonproject te realiseren voor vijf jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Deze ouders kwamen uit Utrecht, Houten, IJsselstein en Nieuwegein. De kinderen kenden elkaar van de Rafaëlschool (ZMLK) in Utrecht. De ouders hebben vanaf het begin veel tijd gestoken in het elkaar beter leren kennen en het onderzoeken van de mogelijkheden. Dat heeft onder andere geleid tot de volgende doelstellingen:

DOELSTELLING

Het tot stand brengen van een woonvoorziening

  • voor een groep jongvolwassenen die elkaar goed kent en goed met elkaar kan samenwonen
  • voor een groep die qua leeftijd, belangstelling en capaciteiten goed bij elkaar past
  • die kleinschalig is en een huiselijke sfeer heeft
  • waarbij de initiatiefnemers zelf aan het roer staan en verantwoordelijkheid nemen
  • die midden in de maatschappij staat en in wisselwerking met de omgeving leeft
  • waar zorg wordt verleend in overeenstemming met onze visie

Bij al onze keuzes willen we terug kunnen grijpen op deze doelstellingen. Onze voorbereidingen hebben in het jaar 2000 geleid tot de oprichting van de Stichting “de Vijfsprong”.

STICHTING “DE VIJFSPRONG”.

De Stichting heeft 5 bestuursleden en is gevestigd in Nieuwegein.
De Stichting stelt zich ten doel om huisvesting en zorg te bieden aan 10 jongeren met een verstandelijke beperking uit Nieuwegein, Houten en IJsselstein.
De Stichting is de rechtspersoon die de ouders vertegenwoordigt.

VAN 5 NAAR 8 (EN NU NAAR 10)

Inmiddels is onze groep uitgebreid van 5 naar 10 jongvolwassenen. Dit is gerealiseerd in 2004 resp 2010 en 2011. Wij ontdekten dat wij met de Persoonsgebonden Budgetten (PGB’s) meer dan 5 jongeren nodig hebben om onze zorgvraag te kunnen financieren. Wij hebben inmiddels een woonsituatie voor onze kinderen gecreerd die duurzaam is; dat wil zeggen dat die voorziening, ook qua financiering en ondersteuning, op lange termijn een gezonde structuur kent.

Gelukkig zijn wij erin geslaagd onze groep uit te breiden met 5 jongvolwassenen. Zij passen uitstekend bij de doelstelling en zijn een verrijking van de oorspronkelijke groep.

De ontwikkelingen rond de hoogte van de PGB’s, als gevolg van de invoering van de zorgzwaartepakketten (ZZP’s), vereisten een uitbreiding naar 10 bewoners.

WAT DOEN WE?

Onze betrokkenheid en die van de broers en zussen is groot. Wij hebben veel energie gestoken in de verkenning van de mogelijkheden, in de samenwerking tussen de ouders en ook in de samenhang van de groep. Wij organiseerden vakantieweken en weekenden voor onze kinderen. Ook zijn er diverse activiteiten zoals bowlen, fietstochten, midgetgolfen etc. voor de bewoners, ouders en broers en zussen. Hierbij blijkt dat, na alle jaren van voorbereiding, de samenhang in de groep ouders en in de groep jongvolwassenen hecht is. Dat heeft uiteindelijk tot succes geleid.

LEEFBARE WOONOMGEVING BELANGRIJK

Wij beseffen dat het bieden van een goede leefbare woonomgeving voor onze gehandicapte kinderen van bijzonder groot belang is. Voor ons is het een emotionele beslissing om de zorg voor deze kwetsbare groep over te dragen aan andere zorgverleners. Maar we begrijpen dat dit op termijn de beste keuze is, ook voor de ontwikkeling van onze kinderen.

SAMENWERKENDE PARTIJEN

Teneinde onze ‘droom’ te realiseren is gedurende een reeks van jaren vruchtbaar samengewerkt met de gemeente Nieuwegein en de Woningbouwvereniging Mitros. Zonder de betrokkenheid en de inspanningen van deze partijen zouden wij niet zover gekomen zijn als waar we nu staan. In de maand juli van 2011 is de bouw van het Vijfspronghuis gereed gekomen. Vanaf 12 oktober 2011 wonen de bewoners in het prachtige nieuwe complex.

STAND VAN ZAKEN

Na een gestrande poging met Mitros en de gemeente Nieuwegein om een begeleid wonen project op de locatie de Blokhoeve van de grond te krijgen, hebben we gedurende 7 jaren van tegenslagen in het ontwikkeltraject afscheid moeten nemen van deze locatie.

In maart 2009 is Stichting de Vijfsprong in contact getreden met de gemeente Nieuwegein en de woningcorporatie Mitros om te onderzoeken het bouwplan voor woningen aan de Henri Dunantlaan op een andere wijze te ontwikkelen. Het braak liggende terrein bevatte al een bouwplan voor 9 woningen dat door de economische recessie moeilijk van de grond kwam. De middelste vijf woningen zijn nu omgevormd tot 10 appartementen, met algemene voorzieningen zoals gezamenlijke woonkamer, keuken, slaapruimte voor de zorg en logeerruimte.

De Vijfsprong is met Mitros overeen gekomen dat Mitros de woningen koopt en dat de Stichting de Vijfsprong de huur van het complex op zich neemt. De Gemeente Nieuwegein en Mitros en Rolis Vastgoed hebben zich enorm ingespannen dit voor onze kinderen mogelijk te maken. Inmiddels is het appartementencomplex opgeleverd!

DE ZORG

De bewoners van het Vijfspronghuis aan de Henri Dunantlaan hebben 24 uur zorg nodig. ’s Nachts is een slaapwacht een vereiste. Bij het opstaan, wassen, aankleden, ontbijten en het vertrek naar het werk of de dagopvang is intensieve begeleiding noodzakelijk. Ook vanaf het moment dat zij weer thuis komen en ’s avonds samen eten is die begeleiding nodig.

In het voorjaar van 2006 heeft de Stichting De Vijfsprong een keuze gemaakt voor de instelling die aan onze jongvolwassenen deze zorg zal verlenen. Het is Syndion uit Gorinchem geworden die als zorgaanbieder op het gebied van ouderinitiatieven al ruime ervaring heeft opgedaan.

Syndion heeft een open cultuur met een moderne stijl van leiding geven. Als de organisatie een bepaalde koers uitzet, zullen de medewerkers die koers ook werkelijk in praktijk brengen. Indien iemand daarvan afwijkt wordt hij of zij daarop aangesproken. De organisatie is relatief klein en komt voort uit ouderverenigingen en niet uit grotere instituten.

Syndion is zeer gemotiveerd om voor De Vijfsprong te gaan werken. Syndion springt er positief uit in vergelijking met andere instellingen op aspecten als ziekteverzuim, medewerkertevredenheid en verloop van personeel. Syndion verleent de zorg voor een redelijke prijs. De afgelopen maanden heeft Syndion met ons samengewerkt om tot een goede opzet van het huis en de zorgverlening te komen. Dat is gelukt.

COMISSIE VAN AANBEVELING

In de commissie van aanbeveling zaten destijds

Dhr. drs. C.M. de Vos, burgemeester gemeente Nieuwegein
Dhr. C. de Ruiter, directeur Lync
Mevr. drs. C.G.J. Breuer- Blekkink, Burgemeester gemeente Werkendam
Dhr. drs. B.J. Lubbinge, Wethouder gemeente Nieuwegein
Dhr. mr. W.J. van Heesen, Notaris Nieuwegein
Mevr. M. Govers Directeur Mitros Nieuwegein